Gunman stood through car sunroof, shot up police car in Albemarle

Gunman stood through car sunroof, shot up police car in Albemarle

Gunman stood through car sunroof, shot up police car in Albemarle