Mecklenburg County Sheriff: 704-336-6118

Mecklenburg County Sheriff: 704-336-6118