Ashley Batey Thursday noon update

Ashley Batey Thursday noon update