Charlotte says goodbye to 'Bobby'

Charlotte says goodbye to 'Bobby'