Photographer takes eclipse wedding photo

Photographer takes eclipse wedding photo