WBTV says goodbye to producer Corey Presley

WBTV says goodbye to producer Corey Presley