WBTV says goodbye to producer LaToya

WBTV says goodbye to producer LaToya